Uttar Pradesh Information Commission

  Former SCICs/ICs
List of Former Chief Information Commissioners & Information Commissioners
Name Term of Office Telephone Email
Chief Information Commissioners
Justice M. A. Khan 22/03/2006 / 09/07/2008 as CIC
/ as IC
Shri Ranjeet Singh Pankaj 30/06/2009 / 29/06/2014 as CIC
/ as IC
Shri Jawed Usmani 17/02/2015 / 16/02/2020 as CIC
/ as IC
Information Commissioners
Shri Gyanendra Sharma 01/08/2006 / 31/12/2010
Major Sanjay Yadav 05/12/2006 / 04/12/2011
Shri Virendra Saxena 05/12/2006 / 04/12/2011
Shri R. H. V. Tripathi 05/12/2006 / 12/07/2012
Shri Ashok Kumar Gupta 05/12/2006 / 16/09/2011
Shri Sunil Kumar Chaudhary 13/07/2007 / 12/07/2012
Shri S. C. Pandey 13/07/2007 / 12/07/2012
Shri Ram Sharan Awasthi 13/07/2007 / 12/07/2012
Shri Brijesh Kumar Mishra 13/07/2007 / 12/07/2012
Shri Gyan Prakash Maurya 30/06/2009 / 29/06/2014
Smt. Khadijatul Kubra 23/06/2011 / 23/06/2016
Shri Arvind Singh Bisht 07/01/2014 / 06/01/2019
Shri Vijay Shanker Sharma 07/01/2014 / 06/01/2019
Shri Paras Nath Gupta 07/01/2014 / 06/01/2019
Shri Swadesh Kumar 07/01/2014 / 06/01/2019
Shri S.H.A. Rizvi 07/01/2014 / 06/01/2019
Sri Hafiz Usman 07/01/2014 / 06/01/2019
Shri Rajkeshwar Singh 07/01/2014 / 06/01/2019
Shri Gajender Yadav 07/01/2014 / 06/01/2019